تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان علوي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2294
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان علوي
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان علوي
مدت واگذاري : يکسال مهلت دريافت اسناد :96/7/16
مهلت تحويل اسناد : 96/7/16 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/17

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/10/07 09:24:52  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان علوي