تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2293
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/14
مهلت تحويل اسناد : 96/7/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/27

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/10/15 12:23:03  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان