تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان طالقاني

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2292
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان طالقاني
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان طالقاني
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/15
مهلت تحويل اسناد : 96/7/15 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/17

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/10/02 11:42:14  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان طالقاني