واگذاري امور کاشت و نگهداري فضاي سبز شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2291
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان سرخس
موضوع مناقصه : واگذاري امور کاشت و نگهداري فضاي سبز شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/13
مهلت تحويل اسناد : 96/7/23 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/24

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/27 11:52:30  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري امور کاشت و نگهداري فضاي سبز شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس