تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2289
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/6
مهلت تحويل اسناد : 96/7/16 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/17

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/25 10:26:59  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف