تهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2288
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
موضوع مناقصه : تهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/13
مهلت تحويل اسناد : 96/7/13 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/16

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/24 12:22:24  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن