تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2287
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/6
مهلت تحويل اسناد : 96/7/6 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/11

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/21 09:40:06  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز