خدمات عمومي مجتمع فرهنگي رفاهي گهرباران ساري

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2286
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات عمومي مجتمع فرهنگي رفاهي گهرباران ساري
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/10
مهلت تحويل اسناد : 96/7/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/11

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/20 09:03:40  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات عمومي مجتمع فرهنگي رفاهي گهرباران ساري