اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان شهيد کامياب

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2285
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مناقصه : اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان شهيد کامياب
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/10
مهلت تحويل اسناد : 96/7/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/11

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/20 08:36:17  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاياب و ذهاب پرسنل بيمارستان شهيد کامياب