تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده دندانپزشکي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2284
نام واحد برگزار کننده مناقصه: دانشکده دندانپزشکي
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده دندانپزشکي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/1
مهلت تحويل اسناد : 96/7/1 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/4

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/18 13:49:19  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده دندانپزشکي