تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2283
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/27
مهلت تحويل اسناد : 96/6/27 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/28

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/12 13:08:18  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن