تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2282
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/19
مهلت تحويل اسناد : 96/6/29 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/4

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/06 12:48:58  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر