خريد لوازم بهداشتي معاونت بهداشتي دانشگاه

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2281
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد لوازم بهداشتي معاونت بهداشتي دانشگاه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/20
مهلت تحويل اسناد : 96/6/30 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/4

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/13 09:11:02  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لوازم بهداشتي معاونت بهداشتي دانشگاه