تهيه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان هاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2280
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مناقصه : تهيه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان هاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/29
مهلت تحويل اسناد : 96/6/29 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/4

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/05 13:31:36  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان هاي  شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر