اجاره محل مهدکودک بيمارستان قائم(عج)

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2279
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مزايده : اجاره محل مهدکودک بيمارستان قائم(عج)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/19
مهلت تحويل اسناد : 96/6/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/6/21

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/04 12:51:29  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل مهدکودک بيمارستان قائم(عج)