احداث و نوسازي اورژانس بيمارستان 22 بهمن شهرستان خواف

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2278
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
موضوع مناقصه : احداث و نوسازي اورژانس بيمارستان 22 بهمن شهرستان خواف
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/6/26
مهلت تحويل اسناد : 96/6/26 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/28

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/04 11:46:48  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاحداث و نوسازي اورژانس بيمارستان 22 بهمن شهرستان خواف