تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي ستاد مرکزي دانشگاه

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2277
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي ستاد مرکزي دانشگاه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/25
مهلت تحويل اسناد : 96/6/25 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/28

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/04 11:54:43  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي ستاد مرکزي دانشگاه