اجاره محل فروش گل در بيمارستان قائم(عج)

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2276
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مناقصه : اجاره محل فروش گل در بيمارستان قائم(عج)
مدت واگذاري : يکسال مهلت دريافت اسناد :96/6/21
مهلت تحويل اسناد : 96/6/21 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/28

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/03 09:29:46  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاجاره محل فروش گل در بيمارستان قائم(عج)