تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان امام رضا(ع)

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2275
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان امام رضا(ع)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/23
مهلت تحويل اسناد : 96/6/23 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/28

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/09/02 13:56:56  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان امام رضا(ع)