اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان طالقاني

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2274
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان طالقاني
موضوع مناقصه : اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان طالقاني
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/28
مهلت تحويل اسناد : 96/5/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/31

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/29 08:41:09  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاياب و ذهاب پرسنل بيمارستان طالقاني