تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شهيد کامياب

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2272
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شهيد کامياب
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/6
مهلت تحويل اسناد : 96/6/16 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/21

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/24 10:02:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شهيد کامياب