اورژانس 115 سنگان باسفر رشتخوار

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2271
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه رشتخوار
موضوع مناقصه : اورژانس 115 سنگان باسفر رشتخوار
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/6
مهلت تحويل اسناد : 96/6/6 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/7

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/22 13:51:44  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاورژانس 115 سنگان باسفر رشتخوار