تهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2270
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان
موضوع مناقصه : تهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/7
مهلت تحويل اسناد : 96/6/7 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/9

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/21 09:16:43  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان