اورژانس 115 شهرآباد بردسکن

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2269
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
موضوع مناقصه : اورژانس 115 شهرآباد بردسکن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/7
مهلت تحويل اسناد : 96/6/7 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/14

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/19 09:09:32  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاورژانس 115 شهرآباد بردسکن