تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شريعتي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2268
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان دکتر شريعتي
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شريعتي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/11
مهلت تحويل اسناد : 96/6/11 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/14

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/19 08:49:22  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شريعتي