خدمات عمومي مجتمع فرهنگي رفاهي گهرباران ساري

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2267
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات عمومي مجتمع فرهنگي رفاهي گهرباران ساري
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/6
مهلت تحويل اسناد : 96/6/6 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/7

 

توضيحات :

مناقصه مجدد

تاريخ درج : 2017/08/16 13:37:06  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات عمومي مجتمع فرهنگي رفاهي گهرباران ساري