تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان اکبر

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2266
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان اکبر
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان اکبر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/28
مهلت تحويل اسناد : 96/6/7 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/9

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/16 09:42:43  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان اکبر