تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان منتصريه

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2265
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان منتصريه
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان منتصريه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/28
مهلت تحويل اسناد : 96/6/7 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/14

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/14 13:42:02  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان منتصريه