ارائه خدمات سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2264
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مناقصه : ارائه خدمات سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/28
مهلت تحويل اسناد : 96/6/7 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/9

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/14 13:15:14  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهارائه خدمات سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان