خريد بلوک سيماني سبک با پوکه صنعتي و يا رس منبسط شونده توخالي جهت پروژه بيمارستان شهيد هاشمي نژاد

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2263
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
موضوع مناقصه : خريد بلوک سيماني سبک با پوکه صنعتي و يا رس منبسط شونده توخالي جهت پروژه بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/5/31
مهلت تحويل اسناد : 96/5/31 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/1

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/20 10:25:38  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد بلوک سيماني سبک با پوکه صنعتي و يا رس منبسط شونده توخالي جهت پروژه بيمارستان شهيد هاشمي نژاد