لوازم بهداشتي مورد نياز بيمارستان امام رضا(ع)

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2261
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مناقصه : لوازم بهداشتي مورد نياز بيمارستان امام رضا(ع)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/25
مهلت تحويل اسناد : 96/6/4 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/7

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/13 11:09:52  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهلوازم بهداشتي مورد نياز بيمارستان امام رضا(ع)