خريد دوربين مدار بسته جهت بيمارستان اکبر

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2260
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان اکبر
موضوع مناقصه : خريد دوربين مدار بسته جهت بيمارستان اکبر
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/5/25
مهلت تحويل اسناد : 96/6/4 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/7

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/10 12:25:12  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد دوربين مدار بسته جهت بيمارستان اکبر