خريد اکسيژن ساز جهت بيمارستان شهيد مدرس کاشمر

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2258
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مناقصه : خريد اکسيژن ساز جهت بيمارستان شهيد مدرس کاشمر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/1
مهلت تحويل اسناد : 96/6/1 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/7

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/08 11:40:14  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد اکسيژن ساز جهت بيمارستان شهيد مدرس کاشمر