خدمات عمومي واحدهاي تابعه

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2257
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات عمومي واحدهاي تابعه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/25
مهلت تحويل اسناد : 96/5/25 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/26

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/10/08 13:49:35  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات عمومي واحدهاي تابعه