تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان ام البنين(س)

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2256
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان ام البنين(س)
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان ام البنين(س)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/23
مهلت تحويل اسناد : 96/5/23 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/26

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/06 09:19:02  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان ام البنين(س)