تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان طالقاني

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2255
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان طالقاني
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان طالقاني
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/25
مهلت تحويل اسناد : 96/5/25 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/26

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/05 13:48:49  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان طالقاني