تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده پزشکي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2254
نام واحد برگزار کننده مناقصه: دانشکده پزشکي
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده پزشکي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/25
مهلت تحويل اسناد : 96/5/25 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/26

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/05 09:53:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده پزشکي