خريد آسانسور جهت دانشکده دندانپزشکي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2253
نام واحد برگزار کننده مناقصه: دانشکده دندانپزشکي
موضوع مناقصه : خريد آسانسور جهت دانشکده دندانپزشکي
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/5/18
مهلت تحويل اسناد : 96/5/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/31

 

توضيحات :

شرکت کنندگان محترم حتما فايل پيوست مشخصات فني را دريافت نمايند

تاريخ درج : 2017/08/06 11:40:40  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد آسانسور جهت دانشکده دندانپزشکي