تکميل بخش دياليز بيمارستان حضرت موسي بن جعفر(ع ) شهرستان قوچان

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2252
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مناقصه : تکميل بخش دياليز بيمارستان حضرت موسي بن جعفر(ع ) شهرستان قوچان
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/5/18
مهلت تحويل اسناد : 96/5/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/31

 

توضيحات :

شرکت کنندگان در مناقصه بايد پس از مراجعه حضوري به مديريت فني دانشگاه و  دريافت سي دي نقشه ها ، از محل پروژه بازديد نمايند.

تاريخ درج : 2017/08/02 10:47:32  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتکميل بخش دياليز بيمارستان حضرت موسي بن جعفر(ع ) شهرستان قوچان