احداث اتاق عمل بيمارستان شهيد مدرس کاشمر

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2251
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مناقصه : احداث اتاق عمل بيمارستان شهيد مدرس کاشمر
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/5/18
مهلت تحويل اسناد : 96/5/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/31

 

توضيحات :

شرکت کنندگان در مناقصه بايد پس از مراجعه حضوري به مديريت فني دانشگاه و  دريافت سي دي نقشه ها ، از محل پروژه بازديد نمايند.

تاريخ درج : 2017/08/02 10:01:26  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاحداث اتاق عمل بيمارستان شهيد مدرس کاشمر