اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان دکتر شريعتي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2250
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان دکتر شريعتي
موضوع مناقصه : اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان دکتر شريعتي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/5
مهلت تحويل اسناد : 96/5/15 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/17

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/07/31 08:27:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاياب و ذهاب پرسنل بيمارستان دکتر شريعتي