خريد چيلر جهت دانشکده دندانپزشکي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2249
نام واحد برگزار کننده مناقصه: دانشکده دندانپزشکي
موضوع مناقصه : خريد چيلر جهت دانشکده دندانپزشکي
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/5/25
مهلت تحويل اسناد : 96/5/25 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/31

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/08/05 10:04:13  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد چيلر جهت دانشکده دندانپزشکي