تهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2248
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مناقصه : تهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/05/14
مهلت تحويل اسناد : 96/5/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/31

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/07/29 13:33:30  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر