خدمات اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان دکتر شيخ

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2247
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان دکتر شيخ
موضوع مناقصه : خدمات اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان دکتر شيخ
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/14
مهلت تحويل اسناد : 96/5/14 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/17

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/07/23 10:26:08  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان دکتر شيخ