تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان دکتر شريعتي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2246
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان دکتر شريعتي
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان دکتر شريعتي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/4/31
مهلت تحويل اسناد : 96/5/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/17

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/07/17 10:29:58  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان دکتر شريعتي