تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان دکتر شيخ

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2244
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان دکتر شيخ
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان دکتر شيخ
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/4/31
مهلت تحويل اسناد : 96/4/31 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/1

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/07/10 08:31:05  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان دکتر شيخ