مزايده فروش خودرو

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2243
نام واحد برگزار کننده مزايده: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مزايده : مزايده فروش خودرو
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/4/24
مهلت تحويل اسناد : 96/5/4 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/5/10

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/07/09 10:38:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده فروش خودرو