تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2242
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان سرخس
موضوع مناقصه : تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/4/19
مهلت تحويل اسناد : 96/04/31 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/05/3

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/07/08 12:53:44  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس