خوش آمديد

تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد به صورت سرانه-فايل چهار
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد به صورت سرانه-فايل سه
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد به صورت سرانه -فايل دو
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد به صورت سرانه-فايل يک
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني شهرستان هاي تابعه فايل چهار
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني شهرستان هاي تابعه فايل سه
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني شهرستان هاي تابعه فايل دو
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني شهرستان هاي تابعه فايل يک
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهدفايل چهار
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد فايل سه
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد فايل دو
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد فايل يک
تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان تايباد
خريد و نصب و راه اندازي سيستم اعلام حريق آدرس پذير دانشکده پزشکي،پيراپزشکي و طب سنتي مشهد
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شيخ
خريد ميلگرد، پروژه ساخت اتاق عمل مرکزي بيمارستان امدادي
خريد وپمپاژ بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال در محل پروژه ساخت اتاق عمل مرکزي بيمارستان امدادي
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان علوي
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان