خوش آمديد

واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت پنج مشهد(سرانه)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت سه مشهد(سرانه)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت دو مشهد(سرانه)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن مشهد(سرانه)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت يک مشهد(سرانه)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان کاشمر(سرانه)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان(سرانه)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان بردسکن(سرانه)
خريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهاشت شماره پنج
خريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهاشت شماره سه
خريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شماره دو
خريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شماره يک
خريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت ثامن
مزايده فروش ملک واقع در استان گيلان
تکميل پروژه آزمايشگاه رفرانس معاونت بهداشتي دانشگاه
تجديد مناقصه خريد لباس پرسنل انتظامات دانشگاه
تجديد مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه تايباد
خدمات نجات غريق و آموزش شناگران معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
خدمات عمومي مجموعه آبي استخر شهيد شادي فر
تاسيسات استخر شهيد شادي فر معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه