خوش آمديد

تجديد مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه بردسکن
تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد(تجديد مناقصه)
مزايده فروش ملک در تايباد
تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
اياب و ذهاب دانشکده هاي پزشکي، دندانپزشکي ، داروسازي و پيراپزشکي
خريد لوازم بهداشتي بيمار جهت بيمارستان قائم(عج)
خدمات نگهباني بيمارستان طالقاني
خريد لباس پرسنل انتظامات دانشگاه
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان خاتم الانبياء(ص)
ارائه خدمات فضاي سبز در بيمارستان شهيد کامياب
خريد لوله و اتصالات پروژه هتلينگ بيمارستان قائم(عج)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره پنج مشهد(سرانه)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت سه مشهد(سرانه)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مراکز بهداشت دو مشهد(سرانه)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مراکز بهداشت شماره يک مشهد(سرانه)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن مشهد( سرانه)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان هاي تابعه(سرانه)
خريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شماره 1، 2، 3 ، 5 و ثامن
مزايده فروش ملک
مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه تايباد