خوش آمديد

تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز
خدمات عمومي مجتمع فرهنگي رفاهي گهرباران ساري
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان شهيد کامياب
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده دندانپزشکي
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
خريد لوازم بهداشتي معاونت بهداشتي دانشگاه
تهيه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان هاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
اجاره محل مهدکودک بيمارستان قائم(عج)
احداث و نوسازي اورژانس بيمارستان 22 بهمن شهرستان خواف
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي ستاد مرکزي دانشگاه
اجاره محل فروش گل در بيمارستان قائم(عج)
تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان امام رضا(ع)
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان طالقاني
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شهيد کامياب
اورژانس 115 سنگان باسفر رشتخوار
تهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان
اورژانس 115 شهرآباد بردسکن
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شريعتي
خدمات عمومي مجتمع فرهنگي رفاهي گهرباران ساري