خوش آمديد

خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
واگذاري خدمات نگهباني بيمارستان طالقاني
اياب و ذهاب پرسنل دانشکده پزشکي و پيراپزشکي و..
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان امام رضا(ع)
تجديد مناقصه تعمير نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد به صورت سرانه-فايل چهار
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد به صورت سرانه-فايل سه
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد به صورت سرانه -فايل دو
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد به صورت سرانه-فايل يک
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني شهرستان هاي تابعه فايل چهار
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني شهرستان هاي تابعه فايل سه
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني شهرستان هاي تابعه فايل دو
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني شهرستان هاي تابعه فايل يک
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهدفايل چهار
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد فايل سه
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد فايل دو