خوش آمديد

تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان علوي
تجديد مناقصه خريد پنجره هاي پروژه 320 تختخوابي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
تجديد مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه کاشمر
تجديد مناقصه تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه بردسکن
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه خواف
خريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي بيمارستان 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد مشهد
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه درگز
تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان امام رضا(ع)
خريد چيلرهاي جذبي و برجهاي خنک کننده بيمارستان 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد مشهد
خريد ديگهاي آبگرم چگالشي بيمارستان 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد مشهد
خريد ديگهاي آبگرم و بخار بيمارستان 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد مشهد
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شريعتي
خريد تجهيزات اتاق عمل بيمارستان 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شيخ و کلينيک سرور
تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان خاتم الانبياء(ص)
تجديد مناقصه تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه کاشمر
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان طالقاني
مناقصه تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان
خدمات دارويي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن