خوش آمديد

تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان دکتر شريعتي
انجام آزمايش هاي هيپوتيروئيدي مرکز بهداشت شماره يک
تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان دکتر شيخ
مزايده فروش خودرو
تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
خدمات اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان قائم
خريد ميلگرد پروژ بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تايباد
خريد لوازم بهداشتي
خريد مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي پرسنل و بيماران واحدهاي تابعه شبکه بهداشت و درمان قوچان
خريد خدمات پيش بيمارستاني پايگاه تك آمبولانسي شماره 18 اورژانس 115 مشهد
خريد خدمات درماني فوريتهاي پزشکي بخشي از پايگاههاي اورژانس 115 مشهد
واگذاري امور نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي بيمارستان شهيد هاشمي نژادمشهد
خدمات تخصصي واحدهاي تابعه دانشگاه
خدمات عمومي واحدهاي تابعه
واگذاري خدمات نگهباني بيمارستان قائم(عج)
واگذاري خدمات نگهباني بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
خريد مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي پرسنل وبيماران در بيمارستان شهيد كامياب
واگذاري امور کاشت و نگهداري فضاي سبز بيمارستان دکتر شريعتي
تعمير تجهيزات پزشکي بيمارستان قائم(عج)