خوش آمديد

تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان 610 تختخوابي امام رضا(ع)
خريد لوله و اتصالات مسي جهت پروژه 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
خريد فن کويل پروژه بيمارستان 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان طالقاني
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان معاونت بهداشتي دانشگاه
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه فريمان
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه سرخس
خريد لباس بيمار بيمارستان ام البنين (س)
اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ
تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
خريد لوازم بهداشتي دهان و دندان معاونت بهداشتي
اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)
خدمات پرستاري
ارائه خدمات تامين و توزيع دارو و ملزومات مصرفي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
اجاره محل درمانگاه شهداي شبکه بهداشت و درمان قوچان
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان امام رضا(ع)
خدمات تخصصي واحدهاي تابعه
خدمات پشتيباني واحدهاي تابعه دانشگاه
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس