خوش آمديد

تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه فريمان
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه سرخس
خريد لباس بيمار بيمارستان ام البنين (س)
اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ
تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
خريد لوازم بهداشتي دهان و دندان معاونت بهداشتي
اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)
خدمات پرستاري
ارائه خدمات تامين و توزيع دارو و ملزومات مصرفي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
اجاره محل درمانگاه شهداي شبکه بهداشت و درمان قوچان
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان امام رضا(ع)
خدمات تخصصي واحدهاي تابعه
خدمات پشتيباني واحدهاي تابعه دانشگاه
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
خريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و کلينيک ويژه بيمارستان هاشمي نژ
مناقصه خريد مکمل دارويي و لوازم بهداشتي دهان و دندان
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
خدمات عمومي بيمارستان 610 تختخوابي امام رضا(ع) و بيمارستان اکبر
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس