خوش آمديد

اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان پرسنل بيمارستان اکبر
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان منتصريه
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان قو
تجديد مناقصه تعمير و نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان قائم(عج) فايل دو
تجديد مناقصه تعمير و نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان قائم(عج) فايل يک
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستا اميد
تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان شهيد کامياب
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شهيد کامياب
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
خريد ملزومات پزشکي معاونت غذا و دارو دانشگاه
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان امام رضا(ع)
تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان دکتر شيخ
تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان دکتر شريعتي
خدمات عمومي مجتمع گهرباران ساري
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان پرسنل بيمارستان شهيد کامياب
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان ام البنين(س)
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي دانشکده پزشکي
خدمات عمومي واحدهاي تابعه
تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي دانشکده داروسازي
اجاره محل و مشاركت دربخش ليزر بيمارستان امام رضا(ع)