خوش آمديد

اجاره محل درمانگاه شبکه قوچان
ارائه خدمات پرستاري
خدمات عمومي بيمارستان اکبر و بيمارستان 610 تختخوابي امام رضا(ع)
تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بيمارستان قائم(عج)
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بيمارستان ام البنين(س)
حق انتفاع يک حلقه چاه عميق در کاشمر
اياب و ذهاب پرسنل معاونت بهداشتي دانشگاه
اجاره محل فروش مواد غذايي در بيمارستان دکتر شيخ
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بيمارستان طالقاني
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان امام رضا(ع)
خدمات نجات غريق و آموزش شناگران استخر شهيد شادي فر معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
اجاره محل ارائه خدمات فيزيوتراپي بيمارستان شهيد کامياب
تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان قائم(عج)
واگذاري درمانگاه بيمارستان شهدا قوچان
واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز تحت پوشش مرکز شماره دو(فايل بسته خدمات)
خدمات بهداشتي درماني واحدهاي تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو-فايل شرايط و چک ليست ها
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بيمارستان دکتر شيخ
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بيمارستان خاتم الانبياء(ص)
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس