خوش آمديد

اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان قائم(عج)
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بيمارستان دکتر شريعتي
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان
کاشت و نگهداري فضاي سبز معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
خدمات رايانه اي دانشگاه
واگذاري حق انتفاع يک حلقه چاه عميق در شبکه کاشمر
تعمير، سرويس و نگهداري کليه آسانسورها، درب هاي برقي و بالابرها و راهبندهاي بيمارستان هاي بيمارستان
اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ
اياب و ذهاب پرسنل معاونت بهداشتي دانشگاه
تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان طالقاني(تجديد مناقصه)
اجاره محل درمانگاه شبکه قوچان
ارائه خدمات پرستاري
خدمات عمومي بيمارستان اکبر و بيمارستان 610 تختخوابي امام رضا(ع)
تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بيمارستان قائم(عج)
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بيمارستان ام البنين(س)
حق انتفاع يک حلقه چاه عميق در کاشمر